Håndværkerfradrag

BoligJobordningen fortsætter, men i 2016 og 2017 ændres den, således at fokus er på energioptimering.

Det bliver altså ikke længere muligt at få fradrag for arbejde, der ikke kategoriseres som energiforbedring, klimatilpasning eller øget bæredygtighed. Det er ikke endeligt besluttet, hvilke ting du ikke længere kan få fradrag for, men det kunne fx være maling.

Ifølge Finansministeriet kan du med BoligJobordningen i 2016 og 2017 få fradrag for lønudgifter ved en række energiforbedringer af boligen som isolering og udskiftning af tag, udskiftning af vinduer og døre, isolering af ydervægge, installation af solceller, husstandsvindmøller, jordvarme, biokedelanlæg, gasfyr, fjernvarmeunits, varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg.

Ved klimatilpasning kan du få fradrag for lønudgifter til installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer, kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, regnvandsfaskiner, rodzoneanlæg og minirensningsanlæg.

Det følger af Aftale om at genindføre BoligJobordningen i 2016 og 2017 fra den 29. juni 2015 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative, at ordningen fra 2016 skal omlægges, så den understøtter grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Ifølge aftalen skal BoligJobordningen fra 2016-2017 være todelt og give mulighed for fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på op til 12.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

Fra 2016 udvides BoligJobordningen med nye grønne ydelser, og fradraget fjernes for typer af arbejder, der ikke har et grønt sigte. Samtidig fastholdes et fradrag for serviceydelser, som modvirker sort arbejde.

Det forventes, at omkring 500.000 personer vil anvende ordningen. Ordningen vil blandt andet gøre det mere attraktivt for danskerne at energirenovere og klimasikre deres hjem, og samtidig give omsætning og aktivitet i håndværksvirksomheder i hele landet.

Den endelige udformning af ordningen fra 2016-2017 skal aftales med partierne bag aftalen i efteråret 2015. Skatteministeren vil snarest indkalde aftalepartierne til drøftelser.